25 listopada 2021

Jak zwiększyć zysk z produkcji mleka?

Rosnące koszty są wyzwaniem dla każdego hodowcy bydła mlecznego. Dlatego konieczne jest nieustanne poszukiwanie rozwiązań, które  pomimo rosnących kosztów zapewnią przyzwoite zyski z produkcji mleka.

Tylko przemyślane decyzje wynikające z dokładnej analizy pozwalają wypracować rozwiązanie odpowiednie dla gospodarstwa, przynoszące nie tylko obniżenie kosztów, ale również większy zysk z produkcji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obniżenie kosztów produkcji mleka nie jest równoznaczne ze zwiększeniem zysku z produkcji, dotyczy to zarówno kosztu paszy na litr mleka, jak i dziennego kosztu dawki na krowę, co dokładnie przedstawia kalkulacja opisana poniżej.

Częstym rozwiązaniem, na które decydują się hodowcy jest obniżenie wydatków na zabiegi profilaktyczne, czy też zakup tańszych produktów o niższej wartości. W perspektywie krótkofalowej, często takie działanie przynosi zamierzony efekt, natomiast długofalowo, zwykle jest to „bomba z opóźnionym zapłonem”. Oszczędności, które udało się poczynić, skutkują obniżeniem produkcji, problemami zdrowotnymi, gorszym rozrodem i zwiększeniem ilości pracy, co z kolei prowadzi do znacznego obniżenia zysku.

Jedną z najskuteczniejszych strategii zwiększających poziom zysku z produkcji jest zwiększanie wydajności mlecznej oraz poprawa parametrów mleka poprzez precyzyjne zbilansowanie dawki żywieniowej i wykorzystanie potencjału produkcyjnego stada. Koszt dawki na krowę oraz koszt żywienia na litr wyprodukowanego mleka jest zawsze istotny, jednak zwykle nie odzwierciedla on zysku od krowy, na którym każdemu hodowcy powinno zależeć najbardziej.

W głównej mierze zależność ta wynika z zapotrzebowania krów mlecznych na składniki pokarmowe, które można – w dość dużym uproszczeniu – podzielić na:

  • potrzeby bytowe, o względnie stałym poziomie,
  • potrzeby produkcyjne, których poziom zmienia się zależne od wysokości produkcji.

Żywienie stada o wysokim potencjale niezbilansowaną i niepokrywającą w pełni potrzeb produkcyjnych dawką prowadzi do zmniejszenia produkcji, pogorszenia kondycji i statusu zdrowotnego zwierząt, a finalnie – zmniejszenia zysku z produkcji. Przy niskim poziomie produkcji mleka, przychód uzyskiwany ze sprzedaży mleka jest również obarczony znacznie wyższym kosztem pokrycia potrzeb bytowych zwierzęcia.  Wyniki finansowe pogarsza także koszt leczenia i brakowanie zwierząt, występujące na skutek zwiększonego ryzyka chorób metabolicznych oraz obniżonej odporności, będących konsekwencją niewłaściwego żywienia.

Pokrycie bytowego zapotrzebowania na składniki pokarmowe u krów jest tylko jednym z kosztów stałych. Zaliczają się do nich również koszty wszelkich inwestycji związanych z produkcją. W związku z tym należy skupić uwagę na osiąganiu maksymalnych wyników, na jakie pozwala potencjał stada oraz dostępna baza paszowa. Precyzyjne zbilansowanie dawki w oparciu o dokładną analizę pasz objętościowych gospodarstwa jest w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, które pozwala maksymalnie wykorzystać własne pasze objętościowe oraz dobrać odpowiednie pasze uzupełniające precyzyjnie bilansujące potrzeby pokarmowe, zwiększając tym samym zysk z produkcji.

Nie ma dwóch takich samych gospodarstw

Poniższa tabela przedstawia wyniki analizy przeprowadzonej przez doradców De Heus na dwóch podobnych wielkościowo, ale stosujących różne poziomy pasz treściwych gospodarstwach. Kalkulacja uwzględnia wyłącznie średnie koszty żywienia na krowę w stadzie i zyski z żywienia, jakie uzyskały dwa gospodarstwa po odliczeniu tych kosztów od przychodu za sprzedane mleko.

Z kalkulacji wyraźnie wynika, że w gospodarstwie o większym udziale pasz treściwych (G.1), koszt dawki na krowę był wyższy o 3,19 zł, natomiast dzienny przychód uzyskiwany w związku z wyższą produkcją przekraczał wyniki w drugim gospodarstwie (G.2) o 8,66 zł/krowę. Efektem jest zysk od krowy wyższy o 5,48 zł/sztukę dziennie osiągnięty w gospodarstwie (G.1)

Różnica zysków jednostkowych przekłada się na łączny zysk z produkcji. W stadzie utrzymującym 100 sztuk krów mlecznych, różnica zysku, nawiązując do powyższego przykładu może wynieść ok. 200 020 zł rocznie (100 szt. *  5,48 zł * 365 dni). Dlatego – szczególnie w okresie rosnących kosztów produkcji – warto przyjrzeć się potencjałowi zwiększenia zysku przez optymalizację dawki i na bieżąco monitorować najważniejsze wskaźniki ekonomiczne produkcji mleka, zwracając się do doradcy żywieniowego De Heus.

Krzysztof Adamczyk

Kierownik Produktu ds. bydła

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!