19 lipca 2021

Technologia CLAAS Shredlage® kolejny raz doceniona

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Osnabrück udowodnił wyraźne korzyści żywienia z wykorzystaniem technologii SHREDLAGE® w opasie buhajów.

Od momentu wprowadzenia technologii SHREDLAGE® w 2015 r. w Europie (w 2010 r. w Ameryce Północnej) intensywne kondycjonowanie z wykorzystaniem Corncrackera z systemem MCC SHREDLAGE® w połączeniu z długością cięcia od 26 do 30 mm zyskało zwolenników wśród wielu hodowców bydła mlecznego. Technologia ta pozwala uzyskiwać kiszonkę z kukurydzy o wysokim udziale dużych cząstek roślinnych, przy pełnym, intensywnym rozdrobnieniu ziaren kukurydzy.

W żywieniu przeżuwaczy zastosowanie technologii SHREDLAGE® zapewnia lepszy efekt strukturalny i lepszą strawność w porównaniu z tradycyjną, krótko przyciętą kiszonką z kukurydzy. W gospodarstwie rolnym w Münster-Amelsbüren po raz pierwszy w Niemczech zbadano, czy metoda ta wykazuje powyższe oraz inne pozytywne efekty także w opasie buhajów – w odniesieniu do wydajności tuczu, zdrowia zwierząt i wartości tuszy.

243-dniowe doświadczenie żywieniowe

W ramach trwającego 243 dni doświadczenia żywieniowego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Osnabrück (prof. dr Heiner Westendarp, prof. dr Hubert Korte, Laura Bunk, Kilian Fenske) sprawdzono, jaki wpływ na pobieranie paszy, dzienny przyrost masy ciała, jakość odchodów (strawność), pH żwacza i wartość tuszy buhajów opasowych ma żywienie z wykorzystaniem technologii SHREDLAGE® w porównaniu z konwencjonalną kiszonką z kukurydzy. Na przeciętych powierzchniach obu kiszonek z kukurydzy przeprowadzono również pomiary zagęszczenia oraz grzania.

Kukurydza została zebrana na początku września 2019 r. przy użyciu dwóch technologii. Do zbioru konwencjonalnej kiszonki z kukurydzy użyto sieczkarni CLAAS JAGUAR 970 z koncepcją MULTI CROP CRACKER (MCC) Classic L. Różnica liczby obrotów wynosiła 30%, a teoretyczna długość sieczki – 8 mm. Kiszonkę SHREDLAGE® zbierała sieczkarnia CLAAS JAGUAR 950, wyposażona w Corncracker MCC SHREDLAGE®, przy 50% różnicy liczby obrotów i długości cięcia ustawionej na 26 mm. Sieczkę zmagazynowano w konwencjonalnym silosie przejazdowym, przy czym jedna strona silosu została wypełniona krótko pociętą kukurydzą, a druga – sieczką SHREDLAGE®. Dwa ciągniki CLAAS XERION przejęły zadanie rozdzielania i zagęszczania. Krótko przycięta kiszonka z kukurydzy została ubita masą całkowitą 18 t, a kiszonka SHREDLAGE® wyższą masą pojazdu wynoszącą 22 t – odpowiednio do większej długości cięcia i zaleceń CLAAS.

Lepsze zdrowie zwierząt i korzyści finansowe

Po 11-tygodniowym okresie zakiszania rozpoczęło się podawanie kiszonek 72 buhajom rasy fleckvieh. Ich średnia waga w momencie rozpoczęcia doświadczenia wynosiła 382 kg. Po podziale na dwie grupy grupa doświadczalna otrzymywała TMR (total mixed ration) z kiszonką SHREDLAGE® bez słomy, a grupa kontrolna – TMR z krótko przyciętą kiszonką z kukurydzy i słomą. Dawki pokarmowe różniły się jedynie długością sieczki kiszonek z kukurydzy, dodatkiem słomy oraz kompensacją izoenergetyczną przez pszenżyto, żyto i ziarno kukurydzy. Zawartość energii i składników odżywczych w dawkach doświadczalnych i kontrolnych była stale na porównywalnym poziomie.

Pobieranie paszy każdego dnia rejestrowano i dokumentowano w formie średnich wartości dla grupy. Dodatkowo wszystkie zwierzęta zostały zważone w 64. i ponownie w 176. dniu doświadczenia. Za pomocą bolusów umieszczanych w żwaczu u 6 zwierząt z każdej grupy przez 150 dni doświadczenia mierzono i rejestrowano wartość pH w żwaczu. Ponadto 10-krotnie przeprowadzono płukanie próbek odchodów, aby na ich podstawie wyciągnąć wnioski na temat strawności dawek pokarmowych.

Wreszcie w ramach uboju określono i porównano masę tuszy, klasę handlową i klasę otłuszczenia. Wynikające z tego przychody z tuszy zestawiono z kosztami żywienia grupy doświadczalnej i kontrolnej. W porównaniu uwzględniono przy tym wyższe o 1 euro/t świeżej masy koszty paszy podstawowej dla wariantu SHREDLAGE®, które oprócz wyposażenia sieczkarni CLAAS JAGUAR obejmują również większą masę ciągnika do ubijania i większą wymaganą zdolność transportową.

Po podsumowaniu wszystkich zanalizowanych danych uzyskano następujące wyniki:

  • Przy wartościach odpowiednio 224 kg SM/m3 i 216 kg SM/m3 w wariantach krótkiego cięcia i SHREDLAGE® uzyskano niemal takie samo zagęszczenie w silosie, bez istotnych różnic. Zgodność w zagęszczeniu zanotowano również w krytycznej górnej warstwie, w której wartości wynosiły odpowiednio 183 i 181,9 kg SM/m3. To kolejny dowód na to, że przy uwzględnieniu większego docisku SHREDLAGE® można zagęszczać tak samo dobrze jak krótko przyciętą kiszonkę.

  • Zwierzęta z grupy krótkiego cięcia zjadały średnio 10,5 kg SM dziennie, a zwierzęta z grupy SHREDLAGE® – 10,2 kg SM TMR.

  • Średnia waga zwierzęcia w 64. dniu doświadczenia była porównywalna i wynosiła nieco poniżej 480 kg w obu grupach. W 176. dniu doświadczenia zwierzęta z grupy SHREDLAGE® ważyły 648,6 kg – o 7,4 kg mniej niż zwierzęta z grupy krótkiego cięcia. To różnica, której nie dało się potwierdzić statystykami. Dzienny przyrost masy ciała w ciągu pierwszych 176 dni nie różnił się znacząco w obu grupach: u zwierząt z grupy krótkiego cięcia wyniósł on 1,55 kg, a u zwierząt z grupy SHREDLAGE® – 1,51 kg.

  • Mimo nieco niższych przyrostów dziennych w pierwszych 176 dniach u zwierząt z grupy SHREDLAGE® uzyskały one masę tuszy 402,9 kg – to o ok. 6 kg więcej w porównaniu ze zwierzętami z grupy krótkiego cięcia. Nie była to jednak znacząca różnica. W ramach oceny tusz według klasy handlowej zwierzęta z grupy SHREDLAGE® uzyskały średni wynik R+, podczas gdy grupie krótkiego cięcia przyznawano oceny od R do R+. W ocenie klasy otłuszczenia zwierzęta karmione kiszonką SHREDLAGE® zostały ocenione na 2+, co było lepszym wynikiem w porównaniu ze zwierzętami karmionymi krótko przyciętą kiszonką, które uzyskały średnią ocenę bliższą 3-. Tym samym grupa SHREDLAGE® miała ogólnie lepszą klasę handlową oraz znacznie korzystniejszą klasę otłuszczenia.

  • Po przepłukaniu próbek odchodów na górnym i środkowym sicie w wariancie SHREDLAGE® stwierdzono mniej pozostałości niż w wariancie krótkiego cięcia. Na tej podstawie można stwierdzić, że strawność dawki pokarmowej była lepsza, i to pomimo większej długości cięcia.

  • Wahania pH w ciągu dnia u zwierząt z grupy SHREDLAGE® były na niższym poziomie niż u zwierząt z grupy krótkiego cięcia, co miało pozytywny wpływ na strawność włókna. Wyższe wartości pH u zwierząt karmionych kiszonką SHREDLAGE® mogą zmniejszać częstość występowania kwasicy i tym samym przyczyniać się do poprawy ich stanu zdrowia.

  • W dawce SHREDLAGE® możliwa była rezygnacja ze słomy paszowej, co pozwoliło dodatkowo zaoszczędzić paszę treściwą.

  • Ocena ekonomiczna kosztów zakiszania, paszy i tusz wykazała wartość dodaną na poziomie ok. 39 euro na zwierzę na korzyść wariantu SHREDLAGE®.

Uczestnicy Programu

Nie zwlekaj

Zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodarstwie już dziś!