Polityka ochrony danych

Polityka ochrony danych

Niniejsza polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w ramach programu Krowie na zdrowie z uwzględnieniem poniżej określonych obszarów:

1. Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych, przetwarzanych w zakresie zapisu oraz dystrybucji newsletteru dotyczącego programu „Krowie na zdrowie” są:

i. Barenburg Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Sowia 15, Tarnowo Podgórne, 62-080, email: info@barenbrug.pl, telefon: 61 816 41 33 )
ii. De Heus Sp. z o.o. (ul. Lotnicza 21 B, 99–100 Łęczyca, email: pl.info@deheus.com, telefon: 24 721 04 00)
iii. Claas Polska Sp. Z O.O. (adres ul. Swierkowa 7  Niepruszewo, 64-320 Buk, email: claas.polska@claas.com, telefon: 618349800),
iv. spółki z grupy Corteva Agriscience™ tj.:.

 • DuPont Poland sp. z .o.o. Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email biuro@corteva.com, 22 548 73 00
 • Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email biuro@corteva.com, 22 548 73 00
 • Dow Agrosciences Polska sp. z o.o ul. Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email biuro@corteva.com, 22 548 73 00
 • Współadministrowanie danymi osobowymi przez powyżej wymienione podmioty oznacza, że ustalają one wspólnie cele i sposoby przetwarzają tych danych.

2. Kontakt ze współadministratorami

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do wyznaczonego przez Współadministratorów punktu kontaktowego dostępnego pod adresem mailowym: biuro@corteva.com

3. Cel oraz podstawa przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • Przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług i produktów Współadministratorów zawartych we wspólnie przygotowanym newsletterze, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Przesyłając newsletter swoje działania opieramy również na pozyskanej od Państwa zgodzie na wykorzystanie kanału komunikacji w postaci poczty elektroniczne.
 • Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy państwa oraz inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych,
 • podmioty wchodzące w skład grupy Corteva Agriscience™ (aktualna lista podmiotów dostępna jest pod linkiem: https://www.corteva.com/subsidiaries.html)
 • podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Współadministratorów usługi wspierające ich funkcjonowanie, tj. firmom marketingowym, dostawcom usług IT, odpowiedzialnym za wsparcie w funkcjonowaniu portalu internetowego programu Krowie na zdrowie – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,

5. Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • wniesienia sprzeciwu uznanego przez współadministraotrów za uzasadniony, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów,
 • w zakresie przesyłania informacji marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

7. Dobrowolność

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym do przesyłania newsletteru.

8. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Ze względu na ich strukturę organizacyjną współadministratorów wchodzących w skald grupy Corteva Agriscience™, Państwa dane przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz mogą być przekazywane do innych krajów, których podmioty z grupy Corteva Agriscience mają swoją siedzibę (lista spółek: https://www.corteva.com/subsidiaries.html). W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych (określone w rozdziale V RODO) oraz umożliwia się uzyskanie kopii tych zabezpieczeń (w ramach kontaktu określonego w punkcie 2 powyżej).

9. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

INDYWIDUALNE DZIAŁANIA MARKETINGOWE ORGANIZATORÓW PROGRAMU „KROWIE NA ZDROWIE”

a.i.1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w zakresie indywidualnych działań marketingowych każdego z organizatorów programu „Krowie na zdrowie” jest (w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody na działania marketingowe):

v. Barenburg Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Sowia 15, Tarnowo Podgórne, 62-080, email: info@barenbrug.pl, telefon: 61 816 41 33 )
vi. De Heus Sp. z o.o. (ul. Lotnicza 21 B, 99–100 Łęczyca, email: pl.info@deheus.com, telefon: 24 721 04 00)
vii. Claas Polska Sp. Z O.O. (adres ul. Swierkowa 7  Niepruszewo, 64-320 Buk, email: claas.polska@claas.com, telefon: 618349800),
viii. spółki z grupy Corteva Agriscience™ tj.:.

 • DuPont Poland sp. z .o.o. Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email biuro@corteva.com, 22 548 73 00
 • Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email biuro@corteva.com, 22 548 73 00
 • Dow Agrosciences Polska sp. z o.o ul. Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email biuro@corteva.com, 22 548 73 00

Współki wymienione w zakresie punktu IV, w zakresie promocji produktów i usług marki Corteva Agriscience™ są Współadministratorami Twoich danych osobowych. Oznacza to, że spółki DuPont Poland sp. z o.o., Pioneer Hi Bred Poland sp. z o.o. oraz Dow Agroscience wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych

2. Kontakt z administratorem/współadministratorami

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z odpowiednimi administratorami pod wskazanymi wyżej adresami mailowymi oraz numerami telefonów.

W zakresie działania Współadministratorów powyżej wskazane informacje mogą Państwo uzyskać w punkcie kontaktowym pod adresem mailowym: biuro@corteva.com

3. Cel oraz podstawa przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • Przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów wymienionych w punkcie 1 obowiązku informacyjnego, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Przesyłając materiały marketingowe podmioty wymienione w punkcie 1 opierają również na pozyskanej od Państwa zgodzie na wykorzystanie kanału komunikacji w postaci poczty elektroniczne.
 • Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes podmiotów wymienionych w punkcie 1 obowiązku informacyjnego (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy państwa oraz inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych,
 • podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Współadministratorów usługi wspierające ich funkcjonowanie, tj. firmom marketingowym, dostawcom usług IT, odpowiedzialnym za wsparcie w funkcjonowaniu portalu internetowego programu Krowie na zdrowie – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,

  W zakresie działania Wspóladministratorów, odbiorcami Państwa danych mogą być również podmioty wchodzące w skład grupy Corteva Agriscience™ (aktualna lista podmiotów dostępna jest pod linkiem: https://www.corteva.com/subsidiaries.ht

5. Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • wniesienia sprzeciwu uznanego przez administratora za uzasadniony, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 • w zakresie przesyłania informacji marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

7. Dobrowolność

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do otrzymywania treści marketingowych przez współki wymienione w punkcie 1 obowiązku informacyjnego.

8. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Współadministratorzy wymienieni w punkcie 1 podpunkt IV obowiązku informacyjnego, ze względu na ich strukturę organizacyjną, mogą przekazywać Państwa dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki do innych krajów, których podmioty z grupy Corteva Agriscience mają swoją siedzibę (lista spółek: https://www.corteva.com/subsidiaries.html). W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych (określone w rozdziale V RODO) oraz umożliwia się uzyskanie kopii tych zabezpieczeń (w ramach kontaktu określonego w punkcie 2 powyżej).

8. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 • Barenbrug Polska Sp. z o. o.
  ul. Sowia 15
  62-080 Tarnowo Podgórne Polska
 • www.barenbrug.pl
 • De Heus Sp. z o.o.
  ul.Lotnicza 21B
  99-100 Łęczyca
 • www.deheus.pl
 • Corteva Agriscience™
  Agriculture Division of DowDuPont
  ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
  00-728 Warszawa
 • www.corteva.pl
 • CLAAS Polska sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 7, Niepruszewo
  64-320 Buk
 • www.claas.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Nie czekaj dłużej, zadbaj o tereny zielone w Twoim gospodrastwie już dziś! Dołącz do programu