Polityka ochrony danych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROGRAMU „KROWIE NA ZDROWIE” ORAZ UŻYTKOWNIKÓW STRONY https://www.krowienazdrowie.pl/

 1. Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych, przetwarzanych w zakresie programu „Krowie na zdrowie” (dalej jako: „Program”) oraz strony internetowej dedykowanej programowi (dalej jako: „Portal”)[*] są spółki z grupy Corteva Agriscience™ tj.:.

 • Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o., Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email biuro@corteva.com, 22 548 73 00
 • Corteva Agriscience Polska sp. z o.o., Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email biuro@corteva.com, 22 548 73 00

Spółki wymienione powyżej są Współadministratorami Twoich danych osobowych, co oznacza, że wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach .

Informujemy ponadto, że Współadministratorzy zawarli wspólne uzgodnienia, w których ustalili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialny jest każdy ze Wspóladminsitratorów. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano poniżej, że punktem kontaktowym dla Państwa jest adres mailowy  privacy.poland@corteva.com.

[*] Wyjątkiem w tym miejscu są działania związane z wysyłką newslettera dotyczącego Programu – w tym zakresie, informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w części: „NEWSLETTER ORGANIZATORÓW PROGRAMU „KROWIE NA ZDROWIE”

 1. Kontakt ze współadministratorami

W sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych (w tym realizacji wszelkich praw określonych w rozdziale III RODO) mogą Państwo zwrócić się do wyznaczonego przez Współadministratorów punktu kontaktowego dostępnego pod adresem mailowym:

 1. Cel oraz podstawa przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z organizacją Programu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • zapewnienia funkcjonalności i korzystania z Portalu w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularzy kontaktowych w ramach Portalu, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna przetwarzania 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes podmiotów wymienionych w punkcie 1 obowiązku informacyjnego (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług i produktów Współadministratorów, co stanowi ich prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przesyłając materiały marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego, Współadministratorzy opierają swoje działania również na pozyskanej od Państwa zgodzie na wykorzystanie kanału komunikacji w postaci poczty elektroniczne.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy państwa oraz inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych,
 • podmioty zewnętrzne świadczące  na rzecz Współadministratorów usługi wspierające ich funkcjonowanie, tj. agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, odpowiedzialnym za wsparcie w funkcjonowaniu Portalu, innym organizatorom Programu w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,
 • podmioty wchodzące w skład grupy Corteva Agriscience™, mogące mieć dostęp do danych (aktualna lista podmiotów dostępna jest pod linkiem: https://www.corteva.com/subsidiaries.html)
 1. Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • wniesienia sprzeciwu uznanego przez administratora za uzasadniony, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 • w zakresie przesyłania informacji marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 • Przewidzianego przepisami obowiązującego prawa.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 1. Dobrowolność

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do otrzymywania treści marketingowych przez współki wymienione w punkcie 1 obowiązku informacyjnego.

 1. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Współadministratorzy, ze względu na ich strukturę organizacyjną, mogą przekazywać Państwa dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki ora do innych krajów, w których podmioty z grupy Corteva Agriscience mają swoją siedzibę (lista spółek: https://www.corteva.com/subsidiaries.html). W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych (określone w rozdziale V RODO  -w szczególności standardowe klauzule umowne) oraz umożliwia się uzyskanie informacji na temat tych zabezpieczeń (w ramach kontaktu określonego w punkcie 2 powyżej).

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

NEWSLETTER ORGANIZATORÓW PROGRAMU „KROWIE NA ZDROWIE”

 1. Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Państwa danych osobowych, przetwarzanych w zakresie zapisu oraz dystrybucji newsletteru dotyczącego programu „Krowie na zdrowie” są:,

 1. Barenburg Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Sowia 15, Tarnowo Podgórne, 62-080, email: info@barenbrug.pl, telefon: 61 816 41 33 ). Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące ochrony danych należy kierować: Barenburg Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Sowia 15, Tarnowo Podgórne, 62-080, email: info@barenbrug.pl, telefon: 61 816 41 33.
 2. De Heus Sp. z o.o. (ul. Lotnicza 21 B, 99–100 Łęczyca, email: pl.info@deheus.com, telefon: 24 721 04 00). W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@deheus.com lub pisemnie na adres: De Heus Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczyca.
 3. Claas Polska Sp. Z O.O. (adres ul. Świerkowa 7  Niepruszewo, 64-320 Buk, email: claas.polska@claas.com, telefon: 618349800), wszelkie pytania lub uwagi dotyczące ochrony danych można kierować do inspektora ochrony danych dostępnego pod adresem: CLAAS KGaA mbH Data Protection Officer, Mühlenwinkel 1, D-33428 Harsewinkel, Niemcy, e-mail: datenschutz@claas.com , adres lokalny: daneosobowe@claas.com .
 4. spółki z grupy Corteva Agriscience™ tj.:
 • Pioneer Hi-Bred Poland Sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email poland@corteva.com22 548 73 00
 • Corteva Agriscience Polska sp. z o.o ul. Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email poland@corteva.com, 22 548 73 00

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące ochrony danych należy kierować:  Corteva Agriscience™ Polska ul. Dziekońskiego 1 , 00-728 Warszawa, email privacy.poland@corteva.com, tel.: 22 548 73 00.

Współadministrowanie danymi osobowymi przez powyżej wymienione podmioty oznacza, że ustalają one wspólnie cele i sposoby przetwarzają tych danych.

Informujemy ponadto, że Współadministratorzy zawarli wspólne uzgodnienia, w których ustalili zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialny jest każdy ze Wspóladminsitratorów. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano poniżej, że punktem kontaktowym dla Państwa jest adres mailowy  privacy.poland@corteva.com.

 1. Kontakt ze Współadministratorami

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do wyznaczonego przez Współadministratorów punktu kontaktowego dostępnego pod adresem mailowym: privacy.poland@corteva.com

 1. Cel oraz podstawa przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • Przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług i produktów Współadministratorów zawartych we wspólnie przygotowanym newsletterze, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przesyłając newsletter swoje działania opieramy również na pozyskanej od Państwa zgodzie na wykorzystanie kanału komunikacji w postaci poczty elektronicznej.

 • Ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy państwa oraz inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych,
 • podmioty wchodzące w skład grupy Corteva Agriscience™, mogące mieć dostęp do danych (aktualna lista podmiotów dostępna jest pod linkiem: https://www.corteva.com/subsidiaries.html)
 • podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Współadministratorów usługi wspierające ich funkcjonowanie, tj. firmom marketingowym, dostawcom usług IT, odpowiedzialnym za wsparcie w funkcjonowaniu portalu internetowego programu Krowie na zdrowie – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Współadministratorów poleceniami.
 1. Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • wniesienia sprzeciwu uznanego przez Współadministratorów za uzasadniony, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, a w zakresie marketingu bezpośredniego opartego na uzasadnionym interesie Współadministratorów do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • w zakresie przesyłania informacji marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 1. Dobrowolność

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym do przesyłania newsletteru niezbędne jest podanie adresu e-mail.

 1. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Ze względu na strukturę organizacyjną Współadministratorów wchodzących w skład grupy Corteva Agriscience™, Państwa dane przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz mogą być przekazywane do innych krajów, których podmioty z grupy Corteva Agriscience mają swoją siedzibę (lista spółek: https://www.corteva.com/subsidiaries.html). W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wskazane w art. 46 RODO (przekazanie następuje w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne) oraz umożliwia się uzyskanie kopii tych zabezpieczeń (w ramach kontaktu określonego w punkcie 2 powyżej).

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 1. Cookies

Pliki cookies to niewielkie dane przesyłane do przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa zapisuje plik cookie na dysku twardym komputera. Podczas odwiedzania tej witryny używamy tzw. “Ciasteczek sesyjnych” w celu zapisania konkretnych informacji dotyczących Twojej wizyty na tej stronie. Zbieramy te informacje, aby ułatwić Ci odwiedzanie kolejnych stron w naszej witrynie. Pliki cookie sesji są usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Używamy również ciasteczek do rozpoznawania użytkowników, którzy powracają do naszej witryny po wcześniejszej wizycie. Ułatwia to im dostęp do tej witryny lub jednej z naszych innych witryn.

Korzystamy również z programu statystycznego, aby rejestrować, jak często odwiedzana jest strona internetowa, jak długo przebywają goście oraz jakie strony i inne sekcje witryny są przeglądane. Używamy tych informacji do analizy naszej strony internetowej i umożliwienia nam dostosowania witryny, produktów i usług, które oferujemy, bardziej zgodnie z zainteresowaniem, które wykazują odwiedzający.

Wyłączanie plików cookies

Większość przeglądarek jest ustawionych tak, aby akceptować pliki cookie jako standardowe, ale możesz dostosować ustawienia przeglądarki tak, aby wszystkie pliki cookie były blokowane lub abyś był powiadamiany o wysłaniu pliku cookie. Możliwe jednak, że niektóre funkcje i usługi na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych nie będą działać poprawnie, jeśli pliki cookie zostaną zablokowane w przeglądarce.